Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

10 năm hoạt động !
Home/Cổ đông/Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 10 tháng 05 năm 2013, tại phòng họp Hoa Đào – khách sạn Sài Gòn Kim Liên – Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện: Cty CP tư vấn & XDCT Miền Trung, Công ty CP Latca Việt Nam, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 85% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

da8b4e95-d850-4528-9d88-357e23068a66

Tại Đại hội, một số nội dung đã được biểu quyết và thông qua như sau:

  1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, năm 2012 và định hướng năm 2013.

Năm 2012 có sự tăng trưởng kinh doanh đáng kể so với năm 2011, đặc biệt trong kinh doanh xuất khẩu tăng gần 150 %.

  1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 đã được kiểm toán.
  1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và 5 tỷ đồng dưới hình thức phát hành thêm 500.000 cổ phần phổ thông chào bán cho các cổ đông trong và ngoài Công ty.
  1. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất bột đá và mua sắm Tài sản cố định.
  1. Thông qua Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ thưởng ban điều hành sau khi đã có nguồn chia cổ tức cho cổ đông.
  1. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Mỹ là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
  1. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2011 và 2012 của Ban kiểm soát.
  2. Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự Đại hội. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.